ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ekologická likvidace a třídění odpadu
blog

Dnes už by mělo být samozřejmostí, a to již v samotném počátku příprav projektu, podrobit plánované instalace světelných reklamních zařízení či infosystémů světelným zkouškám. Samozřejmě, dle platných předpisů pro měření a ČSN. Ty by měly zajistit nejnižší možný dopad na okolí v souvislosti se škodlivostí světelného smogu.


blog

NEON centrum spolupracuje s externí certifikovanou společností pro zajištění světelných zkoušek, jejichž výsledkem je protokol o měření jasu a dopadu světelného smogu na okolí a životní prostředí.

Ekologická likvidace a třídění odpadu

Vedení společnosti NEON centrum si plně uvědomuje, že nesprávné nakládání s odpady přispívá ke změně klimatu a znečištění ovzduší a přímo ovlivňuje mnoho ekosystémů a živočišných a rostlinných druhů. A proto správné nakládání s odpadem a jeho třídění považuje ve svém podnikání za důležitou prioritu.


blog

Společnost se tak zasazuje o to, aby při svých realizacích u všech projektů zanechala na naší krásné zemi nejmenší možnou uhlíkovou stopu.

„Odpady přímo či nepřímo v mnohém ovlivňují naše zdraví a kvalitu našeho života: metanové plyny přispívají ke změně klimatu, do atmosféry jsou uvolňovány látky znečišťující ovzduší, jsou kontaminovány zdroje pitné vody, zemědělské plodiny jsou pěstovány na kontaminované půdě a ryby požírají jedovaté chemické látky. A poté skončí na našem jídelním stole...“

hidden

© NEON centrum s.r.o. Všechna práva vyhrazena | Realizace: WEBDESIGNservis s.r.o.